Cách tạo tên miền ảo trên localhost với Xampp

Post on: 2016-09-14 14:01:21
Tạo tên miền bất ký thành tên miền ảo localhost với Xampp một cách đơn giản.

Tác dụng của tên miền ảo trên localhost

- Domain ảo thường ngắn, truy cập tới ứng dụng nhanh và dễ nhớ thay vì phải nhớ đường dẫn dài tới thư mục.
- Tên miền ảo hiển thị chân thật được kiến trúc URL đã định ban đầu cho website.
- Thuận tiện thay đổi khi đưa code lên host.

Tạo tên miền ảo trên localhost

Đầu tiên tìm file hosts  tại C:\Windows\system32\drivers\etc\ chuột phải, sau đó chọn Properties.

tạo tên miền ảo trên localhost

Tiếp theo bạn chọn tab Security, ấn Edit để sửa quyền, chọn phần User và đánh dấu Full Control. Sau đó ấn Ok để lưu lại toàn bộ.

tạo tên miền ảo trên localhost
Giờ mở file hosts ra, điền tên miền ảo về IP của localhost là 127.0.0.1
Lưu lại file hosts.
tạo tên miền ảo trên localhost

Bây giờ bạn hãy vào thư mục C:\xampp\apache\conf\extra\ tìm file httpd-vhosts.conf rồi mở lên.

tạo tên miền ảo trên localhost

Tìm đến dòng ##NameVirtualHost *:80 và xóa hai dấu thăng (#) đi.

Cuối cùng bạn chèn thêm đoạn dưới đây vào cuối file httpd-vhosts.conf để khai báo thêm domain ảo tuhocweb.com.


    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/tuhocweb"
    ServerName tuhocweb.com

- DocumentRoot: Đường dẫn của thư mục mà bạn muốn tên miền ảo trỏ về.

- ServerName: Tên miền ảo đã khai báo trong file hosts mà bạn muốn thêm vào localhost.

Khởi động lại Apache và truy cập tên miền ảo của bạn để xem kết quả.

Hết nhé thanks all.

                          Cách tạo tên miền ảo trên localhost cho xampp
 
Tag: XAMPP localhost