Giới thiệu và cài đặt composer đơn giản cho người mới bắt đầu

Post on: 2017-11-07 01:24:51 | in Composer
Giới thiệu và cài đặt composer đơn giản cho người mới bắt đầu
Composer là bộ thư viện trung gian để quản lý các thư viện bên ngoài mà các thư viện này được tích hợp trong dự án của chúng ta.

1. Khái niệm - PHP có nhiều thư viện hay và tiện dụng, nhưng khi tích hợp hoặc cập nhật nhiều thư viện vào dự án thì rất...