Giới thiệu và cài đặt composer đơn giản cho người mới bắt đầu

Post on: 2017-11-07 01:24:51 | in: Composer
Composer là bộ thư viện trung gian để quản lý các thư viện bên ngoài mà các thư viện này được tích hợp trong dự án của chúng ta.

1. Khái niệm

- PHP có nhiều thư viện hay và tiện dụng, nhưng khi tích hợp hoặc cập nhật nhiều thư viện vào dự án thì rất là khó khăn.
- Chính vì vậy Composer ra đời và nó là công cụ để quả lý gói hay thư viện PHP.
- Nó là bộ thư viện trung gian để quản lý các thư viện bên ngoài khác mà các thư viện này được tích hợp trong dự án của chúng ta.

2. Cài đặt

Truy cập: https://getcomposer.org/download/

Cài đặt composer trên window:

Nếu bạn dùng Window bạn chỉ cần download file Composer-Setup.exe về cài đặt.

Sau đó copy file composer.phar vào thư mục gốc của source Laravel.

Tiếp đó tạo biến môi trường cho php

tao biet moi truong

Chuột phải vào This PC chọn Properties, chọn Advanced system settings, chọn Environment Variables ...
Ở phía trên bạn chọn TEMP, phía dưới chọn Path chọn edit
Nếu win 10 bạn chọn new và thêm đường dẫn C:\Xampp\php\ nếu không thêm ;C:\Xampp\php\ vào phần cuối.
Cuối cùng quay lại thư mục chứa composer sử dụng tổ hợp phím: Shift + Chuột phải > Open Command Window Here
Gõ đoạn mã kiểm tra composer đã tồn tại chưa lên cmd:

php composer

Đối với ubuntu hoặc linux

Lần lượt chạy các lệnh sau:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Để chỉ cần chạy lệnh composer là có thể chạy được Composer thay cho việc phải chạy lệnh composer.phar ta gõ thêm đoạn lệnh sau:

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

3. Các câu lệnh quan trọng của Composer

- init: Tạo ra file composer.json nhằm khai báo các thông tin cho package.
- install: Đọc thông tin từ file composer.json tại thư mục đang đứng, tổng hợp các package cần cài đặt, và cài đặt chúng vào một thư mục nào đó bên trong project.
- update: Update những thư viện đã được cài đặt lên version mới nhất, đồng thời update nội dung vào file composer.lock.
- require: Thêm một package vào project.
- remove: Loại bỏ các gói từ các tập tin composer.json từ thư mục hiện hành:
- validate: Kiểm tra xem nội dung file composer.json có hợp lệ hay không.

Có thể tham khảo thêm các câu lệnh tại: https://getcomposer.org/doc/03-cli.md

 

Tag: laravel PHP nâng cao composer