Cộng và trừ ngày và thời gian trong PHP

Post on: 2020-04-12 23:14:18 | in: PHP
Trong một dự án gần đây, tôi thấy cần phải kiểm tra xem các hàng trong cơ sở dữ liệu đã hơn 6 giờ chưa. Vì vậy, đây là cách thêm và trừ ngày và thời gian trong PHP.

Điều này thêm 2 ngày vào ngày hiện tại

$date = date('Y-m-j');
$newdate = strtotime ( '+2 day' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;

Điều này thêm 2 tháng vào ngày hiện tại

$date = date('Y-m-j');
$newdate = strtotime ( '+2 month' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;

Điều này thêm 2 năm vào ngày hiện tại

$date = date('Y-m-j');
$newdate = strtotime ( '+2 year' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;

Điều này trừ 6 giờ kể từ ngày hiện tại

$date = date('Y-m-j');
$newdate = strtotime ( '-6 hour' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;

Điều này trừ 10 phút kể từ ngày hiện tại

$date = date('Y-m-j');
$newdate = strtotime ( '-10 minute' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;

Nếu bạn muốn thay đổi ngày bạn muốn, thì đơn giản thay thế ngày hiện tại bằng ngày bạn muốn ...

Điều này thêm 1 năm từ ngày 2012-11-25

$date = date('2011-11-25');
$newdate = strtotime ( '+1 year' , strtotime ( $date ) ) ;
$newdate = date ( 'Y-m-j' , $newdate );
echo $newdate;
Tag: php cơ bản