Mảng trong PHP

Post on: 2018-03-16 00:37:37 | in: PHP
Mảng là một loại cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều kiểu dữ liệu trong một giá trị
Mảng là một loại cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều kiểu dữ liệu trong một giá trị.