[PHP cơ bản] Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP

Post on: 2018-03-14 02:59:39 | in: PHP
Việc gửi thông tin cần xử lý từ người dùng lên server không thể thiếu trong website động với PHP. Đối với PHP có 2 cách để Client có thể gửi thông tin cho Web Server: chính là POST và GET.

PHƯƠNG THỨC POST TRONG PHP

Đây form dùng gửi thông tin từ client lên server các thông tin gồm name, email qua phương thức POST

<html>
    <head>
        <title>Truyền dữ liệu bằng phương thức POST</title>
    </head>
    <body>
        <form action="truyenPost.php" method="POST">
            Name: <input type="text" name=name"><br>
            E-mail: <input type="email" name="email"><br>
            <input type="submit"  >
        </form>
    </body>
</html
 

Trong đó:

 • Form: method = "POST" tên phương thức để truyền dữ liệu. 
 • Action: File xử lý dữ liệu (truyenPost.php).
 • Input type text: name="name" và name="email"

CÁCH LẤY DỮ LIỆU TRUYỀN LÊN SERVER THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC POST

 • Sử dụng $_POST để lấy dữ liệu truyền lên theo phương thức POST.
 • Cách lấy từng phần tử trong $_POST giống như cách lấy các phần tử trong mảng.
<?php
     echo "<pre>";
     print_r($_POST);
     echo "</pre>";
     print_r($_POST['name']);
     print_r($_POST['email']);
?>

PHƯƠNG THỨC GET TRONG PHP

 • GET là một phương thức được sử dụng để truyền dữ liệu lên server cùng với phương thức POST.
 • Các thao tác thực hiện tương tự với phương thức POST, chỉ khác method="GET" khi muốn sử dụng nó.
<html>
    <head>
        <title>Truyền dữ liệu bằng phương thức GET</title>
    </head>
    <body>
        <form action="truyenGet.php" method="GET">
            Name: <input type="text" name="name"><br>
            E-mail: <input type="text" name="email"><br>
            <input type="submit">
        </form>
    </body>
</html

CÁCH LẤY DỮ LIỆU TRUYỀN LÊN SERVER THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC GET

 • Gần giống như POST phương thức GET sử dụng mảng hệ thống $_GET để lấy dữ liệu.
 • Các thao tác hoàn toàn tương tự với $_POST.
  <?php
    echo "<pre>";
    print_r($_GET);
    echo "</pre>";
    print_r($_GET['name']);
    print_r($_GET['email']);
  ?>

Một điểm rất quan trọng phương thức GET chuyên để lấy dữ liệu từ URL

tuhocweb.com?category=php&limit=10
 • Chuổi các tham số (param) bắt đầu sau dấu ? và các cặp thông tin ở dạng key=value kết nối với nhau bởi ký tự &
 • Đây là một ứng dụng rất hay của phương thức GET giúp xây dựng và lấy dữ liệu từ Url

SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GET, POST KHI NÀO?

 • Sử dụng phương thức GET khi dữ liệu truyền lên server có thể public mọi người đều nhìn thấy, những biến truyền lên server được hiển thị ngay trên url.
 • Đối với phương thức GET số lượng thông tin gửi được được giới hạn(2000 ký tự).
 • Những thông tin được truyền trên Url có tác dụng cho bookmark, tốt cho Seo web.
 • Những thông tin truyền qua phương thức POST thì không không thể nhìn thấy và nó không giới hạn số lượng thông tin truyền lên server.
 • Ngoài ra POST hỗ trợ ở phương thức upload file lên server.
OK vậy là chúng ta đã hiểu hơn về 2 phương thức GET và POST trong PHP rồi. Ờ bài tiếp theo trong seri PHP cơ bản này chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP nhé.

 

Tag: php cơ bản