[PHP cơ bản] Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Post on: 2019-05-07 23:33:05 | in: PHP
Dữ liệu hiển thị trên các website luôn ở dạng chuỗi, vì thế việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần nhuyễn.

Bên dưới đây là một số hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi trước đã.

1. Quy tắc trong chuỗi

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép "" thì các ký tự nháy kép " bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

Ví dụ:

  echo "Nam nói\"Cậu ấy đang ăn tối\" ";

Nếu chuối được đặt trong dấu nháy kép thì trong chuỗi ta có thể truyền biến vào mà không cần dùng phép nối chuỗi.

Ví dụ:


 
$str = "đang ăn tối";
echo "Nam nói\"Cậu ấy $str\" ";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn '' thì các ký tự nháy đơn ' bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

Ví dụ:

  echo 'Tuhocweb.com\' là một trang web hấp dẫn';

2. Các hàm xử lý chuỗi hay sử dụng

Sau đây là các hàm chúng ta hay sử dụng để xử lý chuỗi trong PHP.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này sẽ thêm dấu gạch chéo (\) đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list.


 
// a..z là gồm các từ từ a => z
echo (addcslashes('tuhocweb.com TUHOCWEB.COM', 'a..z'));
// kết quả: \t\u\h\o\c\w\e\b.\c\o\m
  
echo '<br />';
  
// a..zA..Z là gồm các từ từ a => z và A => Z
echo (addcslashes('tuhocweb.com TUHOCWEB.COM', 'a..zA..Z'));

addslashes ( $str )

Hàm này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str.


 
echo addslashes ("Tuhocweb's a website learning online");
// Kết quả là Tuhocweb\'s a website learning online

stripslashes ($str)

Hàm này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự \ trong chuỗi $str.

1
 
echo stripslashes("Mot so ham \'xu ly chuoi' trong PHP");
// Kết quả Mot so ham 'xu ly chuoi' trong PHP

crc32 ( $str )

Hàm này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên