[Golang cơ bản] Cắt chuỗi thành mảng golang

Post on: 2023-06-26 23:31:41 | in: Golang
Trong Golang, bạn có thể cắt một chuỗi thành một mảng dựa trên một ký tự phân tách bằng cách sử dụng hàm strings.Split()
Đây là cách để làm điều đó:
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    str := "apple,banana,cherry,date"
    arr := strings.Split(str, ",")
    fmt.Println(arr) // In ra: [apple banana cherry date]
}

Trong ví dụ trên, chuỗi str được cắt thành một mảng arr bằng cách sử dụng strings.Split(). Ký tự phân tách được chỉ định là ",". Kết quả sẽ là một mảng chứa các phần tử được cắt từ chuỗi gốc.

Bạn có thể thay đổi ký tự phân tách tùy theo yêu cầu của mình.