[Golang cơ bản] Function trong Golang - Tính năng và cách sử dụng

Post on: 2023-03-03 00:25:10 | in: Golang
Function (hàm) là một phần không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Golang cũng không phải là một ngoại lệ.

Function trong Golang có nhiều tính năng hữu ích và đa dạng, giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Tính năng của Function trong Golang

  • Tái sử dụng code: Function trong Golang giúp tái sử dụng code một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo ra một function và sử dụng lại nó trong nhiều đoạn code khác nhau mà không cần phải viết lại từ đầu.

  • Tính module: Function trong Golang có thể được sử dụng để tạo ra các module, giúp phân tách các chức năng của một chương trình và giúp cho mã nguồn trở nên dễ bảo trì hơn.

  • Tham số và giá trị trả về: Function trong Golang có thể chứa các tham số và giá trị trả về. Tham số cho phép bạn truyền dữ liệu vào function để thực hiện các tính toán và xử lý, trong khi giá trị trả về cho phép bạn trả về kết quả tính toán của function.

  • Các loại function: Trong Golang, có hai loại function: named function và anonymous function (còn được gọi là function literal). Anonymous function là function không có tên và được tạo ra tại chỗ. Loại function này thường được sử dụng để thực hiện các tính toán nhỏ trong một đoạn code.

Cách sử dụng Function trong Golang

Cú pháp khai báo một hàm trong Golang như sau:

func function_name(parameters) return_type {
   // function body
}
 

Trong đó:

  • function_name là tên của hàm, phải tuân theo các quy tắc đặt tên biến trong Golang.
  • parameters là danh sách các tham số được truyền vào hàm, được phân tách bằng dấu phẩy (,).
  • return_type là kiểu dữ liệu của giá trị trả về của hàm.
Ví dụ, hàm tính tổng của hai số nguyên có thể được khai báo như sau:
func sum(x int, y int) int {
   return x + y
}

Hàm này có tên là sum, có hai tham số là xy, đều là kiểu số nguyên (int), và trả về tổng của hai tham số đó.

Các hàm trong Golang có thể được gọi bởi các phần khác của chương trình bằng cách sử dụng tên hàm và truyền vào các tham số cần thiết.
Ví dụ, để tính tổng của hai số ab, ta có thể gọi hàm sum như sau:

result := sum(a, b)

Ở đây, biến result sẽ chứa giá trị trả về của hàm sum.

Ngoài ra, Golang còn hỗ trợ một số tính năng đặc biệt cho các hàm, chẳng hạn như khai báo các hàm không trả về giá trị (void), sử dụng nhiều giá trị trả về, khai báo các biến local trong hàm, và sử dụng các hàm như là các biến. Các tính năng này giúp cho các hàm trong Golang trở nên rất linh hoạt và đa dạng.

Đây là tất cả về function trong golang. Hy vọng bạn đã thích bài viết này. Vui lòng chia sẻ phản hồi hoặc sai lầm/cải tiến trong nhận xét.

Tag: golang cơ bản go