Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go

Post on: 2023-05-15 22:35:54 | in Golang
Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go
Bài viết này sẽ trình bày cách triển khai HTTP server trong ngôn ngữ lập trình Go. Gói go "net" chứa các gói tiện ích để xử lý các chức năng mạng.

Tổng quan HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức ở tầng ứng dụng và hoạt động ở chế độ client-server. HTTP server là chương trình...

Sử dụng Gói Context trong GO

Post on: 2023-04-19 23:27:55 | in Golang
Sử dụng Gói Context trong GO
Gói Context trong GO là một phương thức được sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các hàm hoặc giữa các goroutine trong cùng một quá trình.

Giới thiệu Định nghĩa Context là một gói được cung cấp bởi GO. Trước tiên hãy hiểu về một số vấn đề đã tồn tại trước...

Đa hình thời gian biên dịch trong Golang

Post on: 2023-04-17 22:54:05 | in Golang
Đa hình thời gian biên dịch trong Golang
Đa hình thời gian biên dịch trong Go được thực hiện thông qua sự chuyển đổi kiểu dữ liệu và việc sử dụng các tham số và đối số trong hàm.

Trong đa hình thời gian biên dịch, cuộc gọi được giải quyết trong thời gian biên dịch bởi trình biên dịch. Một số dạng của đ...

Runtime Polymorphism trong Go

Post on: 2023-04-17 22:52:26 | in Golang
Runtime Polymorphism trong Go
Runtime Polymorphism là một tính năng quan trọng của OOP, cho phép chúng ta viết các phương thức có cùng tên, nhưng khác nhau về hành vi, tùy thuộc vào đối tượng được sử dụng.

RunTime Polymorphism có nghĩa là một cuộc gọi được giải quyết tại thời điểm runtime. Điều này được đạt được trong Go bằng cách sử...

OOP: Kế thừa trong golang

Post on: 2023-04-14 22:18:14 | in Golang
OOP: Kế thừa trong golang
Kế thừa là một khái niệm quan trọng trong OOP, cho phép ta tạo ra các lớp mới bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương thức đã có của lớp cha.

Chúng ta sẽ cố gắng giải thích kế thừa trong GO bằng cách so sánh với kế thừa trong JAVA. Điều đầu tiên chúng ta muốn đề cập...

[Golang nâng cao] Queue trong Golang

Post on: 2023-04-12 00:09:19 | in Golang
[Golang nâng cao] Queue trong Golang
Trong Golang, một queue (hàng đợi) có thể được triển khai bằng cách sử dụng slice hoặc package container/list.

Giới thiệu Một queue đơn giản có thể được triển khai trong GO bằng cách sử dụng: package container/list slice Một queue sẽ có các hoạt...

[Golang nâng cao] Panic và Recover trong Golang

Post on: 2023-03-24 23:46:03 | in Golang
[Golang nâng cao] Panic và Recover trong Golang
Panic và Recover là hai tính năng của ngôn ngữ Go, được sử dụng để quản lý lỗi trong chương trình.

Tổng quan Panic trong Go tương tự như ngoại lệ (exception) trong các ngôn ngữ khác. Panic được thiết kế để thoát khỏi chương trình trong...

[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P2

Post on: 2023-03-22 01:02:41 | in Golang
[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P2
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề nâng cao liên quan đến error trong Go.

Đóng gói và giải gói lỗi So sánh lỗi Trích xuất kiểu cơ bản từ lỗi Các hàm As và Is trong gói lỗi...

[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P1

Post on: 2023-03-21 22:18:11 | in Golang
[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P1
Error được coi là một giá trị, tương tự như các giá trị khác như chuỗi, số, hoặc boolean. error thường được sử dụng để báo hiệu về một lỗi xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình

Tổng quan Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chủ đề nâng cao liên quan đến error trong Go. Wrapping và...

[Golang nâng cao] Select Statement trong Golang

Post on: 2023-03-17 00:36:00 | in Golang
[Golang nâng cao] Select Statement trong Golang
SELECT được sử dụng để chọn một trong nhiều hoạt động được chạy đồng thời trên nhiều kênh, đợi cho đến khi một trong các hoạt động hoàn thành và sau đó tiếp tục với các lệnh tiếp theo.

Tổng quan Lệnh Select tương tự như câu lệnh switch, khác biệt là trong Select, mỗi câu lệnh case đợi một thao tác gửi hoặc nhận từ...

Trang 1 / 4  1234Sau