[Golang nâng cao] Channel trong Golang

Post on: 2023-03-16 23:54:43 | in Golang
[Golang nâng cao] Channel trong Golang
Channel là một tính năng quan trọng trong Go, nó cho phép các goroutine trao đổi dữ liệu một cách an toàn và đồng bộ

Tổng quan Channel là một kiểu dữ liệu trong Go cung cấp đồng bộ hóa và giao tiếp giữa các goroutine. Chúng có thể được coi như...

[Golang nâng cao] Goroutines trong Golang

Post on: 2023-04-11 23:09:32 | in Golang
[Golang nâng cao] Goroutines trong Golang
Goroutine là một hàm độc lập chạy trên một thread riêng biệt và không chặn luồng chính của chương trình. Một chương trình Go có thể chứa hàng nghìn goroutine

Tổng quan Goroutines có thể được coi là một luồng nhẹ có thực thi độc lập riêng biệt và có thể thực thi song song với các...

[Golang cơ bản] IOTA trong Golang

Post on: 2023-03-16 00:37:57 | in Golang
[Golang cơ bản] IOTA trong Golang
IOTA là một hằng số đặc biệt trong Go, được sử dụng trong khai báo hằng số để định danh các giá trị số nguyên liên tiếp.

Tổng quan IOTA là một định danh được sử dụng với hằng số và giúp định nghĩa các hằng số sử dụng các số nguyên tăng tự...

[Golang cơ bản] Interface trong Golang

Post on: 2023-03-16 00:11:12 | in Golang
[Golang cơ bản] Interface trong Golang
Trong Golang, Interface là một kiểu dữ liệu trừu tượng định nghĩa một tập hợp các phương thức mà một đối tượng phải triển khai để trở thành một phần của giao diện đó.

Tổng quan Interface là một kiểu dữ liệu trong Go được tạo ra bằng cách tập hợp các phương thức có chữ ký cụ thể. Những tập...

[Golang cơ bản] Maps trong Golang

Post on: 2023-03-15 00:14:09 | in Golang
[Golang cơ bản] Maps trong Golang
Maps trong Go là một loại dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Key trong map phải là duy nhất và không thể thay đổi, còn giá trị của mỗi key có thể được lưu trữ và truy xuất...

Tổng quan Maps là một kiểu dữ liệu có sẵn trong Go tương tự như bảng băm, nó ánh xạ một khóa vào một giá trị. Map...

[Golang cơ bản] Slice trong Golang

Post on: 2023-03-14 01:25:01 | in Golang
[Golang cơ bản] Slice trong Golang
Trong Go, "slice" là một loại cấu trúc dữ liệu được sử dụng để đại diện cho một chuỗi các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Tổng quan Kích thước của mảng được tính toán trong đó giới hạn tính linh hoạt và khả năng của mảng trong Go. Đó là...

[Golang cơ bản] Kiểu dữ liệu mảng trong Golang

Post on: 2023-03-10 23:04:09 | in Golang
[Golang cơ bản] Kiểu dữ liệu mảng trong Golang
Mảng (array) trong Golang là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một tập hợp các giá trị cùng kiểu dữ liệu và có thể được truy cập thông qua chỉ số của mỗi phần tử trong mảng.

Tổng quan Giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, golang cũng có cấu trúc dữ liệu mảng. Tuy nhiên, trong golang, mảng...

[Golang cơ bản] Struct trong Golang

Post on: 2023-03-09 22:34:47 | in Golang
[Golang cơ bản] Struct trong Golang
GO struct được đặt tên là bộ sưu tập các trường dữ liệu có thể thuộc các loại khác nhau.

Tổng quan Struct hoạt động như một bộ chứa có các loại dữ liệu không đồng nhất khác nhau cùng đại diện cho một thực thể...

[Golang cơ bản] Pointer trong golang

Post on: 2023-03-06 23:42:03 | in Golang
[Golang cơ bản] Pointer trong golang
Pointer là một biến chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác.

Khai báo con trỏ Trong ví dụ dưới đây, ex là con trỏ kiểu T. var ex *T Trong khai báo, giá trị của con trỏ được thiết lập mặc...

[Golang cơ bản] Từ khóa defer trong Go

Post on: 2023-03-06 23:22:40 | in Golang
[Golang cơ bản] Từ khóa defer trong Go
Trong Golang, tính năng Defer cho phép đăng ký một hàm hoặc phương thức để thực thi ngay trước khi một hàm khác trả về.

Tổng quan Defer, như tên gọi của nó, được sử dụng để trì hoãn các hoạt động dọn dẹp trong một hàm. Các hoạt động...

Trang 2 / 4  Trước1234Sau