Laravel multi language với api GoogleTranslate

Post on: 2023-11-14 17:33:02 | in Laravel
Laravel multi language với api GoogleTranslate
Multi language đã được laravel hỗ trợ từ lâu, nhưng với 1 site cho nhiều ngôn ngữ thì bạn đã biết cách xử lý chưa?

Với Multi language được laravel hỗ trợ bạn cẩn phải có các file lang dịch sẵn cho các ngôn ngữ tương ứng để web có thể chạy...

Example of building a news website using Strapi

Post on: 2023-05-25 23:12:59 | in Strapi
Example of building a news website using Strapi
Strapi is an open-source headless content management system (CMS) that allows you to build and manage content-rich websites and applications.

It provides an easy-to-use interface for creating and managing content types, such as articles, products, and categories, and exposes a flexible API that can be used to retrieve and manipulate that...

Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React phần 2

Post on: 2023-05-10 23:25:57 | in Golang
Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React phần 2
Tiếp bước phần 1 chúng ta xây dựng ứng dụng chat sử dụng gRPC và React

Chat Mở Chat/index.js và dán mã sau: import "./Chat.css"; export default function Chat({ msgList, sendMessage }) {   function handler() {    ...

Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go

Post on: 2023-05-15 22:35:54 | in Golang
Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go
Bài viết này sẽ trình bày cách triển khai HTTP server trong ngôn ngữ lập trình Go. Gói go "net" chứa các gói tiện ích để xử lý các chức năng mạng.

Tổng quan HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức ở tầng ứng dụng và hoạt động ở chế độ client-server. HTTP server là chương trình...

Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React.

Post on: 2023-05-10 23:39:10 | in Golang
Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React.
Để xây dựng ứng dụng chat sử dụng gRPC và React, bạn có thể làm theo các bước sau

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng gRPC bằng cách xây dựng một ứng dụng trò chuyện. Chúng...

Type enum trong mysql là gì?

Post on: 2023-04-03 23:38:11 | in 10 vạn câu hỏi vì sao
Type enum trong mysql là gì?
Trong MySQL, ENUM là một kiểu dữ liệu cơ sở dữ liệu được sử dụng để giới hạn giá trị có thể được lưu trữ trong một cột.

Các giá trị được liệt kê và chỉ định khi tạo bảng, và các giá trị được lưu trữ trong cột phải là một trong...

[Golang cơ bản] Switch trong golang

Post on: 2023-04-11 22:39:07 | in Golang
[Golang cơ bản] Switch trong golang
Trong Golang, câu lệnh switch được sử dụng để kiểm tra một biến hoặc một giá trị và thực hiện một số lệnh tương ứng với các giá trị khác nhau của biến đó.

Tổng quan Câu lệnh Switch là một cách hoàn hảo để ngăn chặn việc sử dụng chuỗi if-else. Đây là định dạng cho câu lệnh...

[Golang cơ bản] If-else trong golang

Post on: 2023-04-04 00:44:17 | in Golang
[Golang cơ bản] If-else trong golang
Trong Golang, if-else được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện một số lệnh nếu điều kiện đúng hoặc sai.

Tổng quan Golang cũng có câu lệnh if-else giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác để thực hiện các điều kiện cơ...

[Golang cơ bản] Vòng lặp for-range trong golang

Post on: 2023-04-04 00:17:22 | in Golang
[Golang cơ bản] Vòng lặp for-range trong golang
Trong Golang, vòng lặp for-range được sử dụng để lặp qua các phần tử của một slice, một map hoặc một channel.

Tổng quan Như chúng ta đã biết golang có hai loại vòng lặp là: Vòng lặp for Vòng lặp for-range Trong bài học...

[Golang cơ bản] Vòng lặp for trong golang

Post on: 2023-04-03 23:54:08 | in Golang
[Golang cơ bản] Vòng lặp for trong golang
Trong Golang, vòng lặp for được sử dụng để thực hiện một tập hợp các lệnh nhiều lần.

Tổng quan Khi nói về vòng lặp, Golang có hai loại vòng lặp Vòng lặp for Vòng lặp for-range Trong bài hướng dẫn...

Trang 1 / 5  12345Sau