Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React phần 2

Post on: 2023-05-10 23:25:57 | in Golang
Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React phần 2
Tiếp bước phần 1 chúng ta xây dựng ứng dụng chat sử dụng gRPC và React

Chat Mở Chat/index.js và dán mã sau: import "./Chat.css"; export default function Chat({ msgList, sendMessage }) {   function handler() {    ...

Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go

Post on: 2023-05-15 22:35:54 | in Golang
Triển khai máy chủ HTTP cơ bản bằng cách sử dụng Go
Bài viết này sẽ trình bày cách triển khai HTTP server trong ngôn ngữ lập trình Go. Gói go "net" chứa các gói tiện ích để xử lý các chức năng mạng.

Tổng quan HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức ở tầng ứng dụng và hoạt động ở chế độ client-server. HTTP server là chương trình...

Sử dụng Gói Context trong GO

Post on: 2023-04-19 23:27:55 | in Golang
Sử dụng Gói Context trong GO
Gói Context trong GO là một phương thức được sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các hàm hoặc giữa các goroutine trong cùng một quá trình.

Giới thiệu Định nghĩa Context là một gói được cung cấp bởi GO. Trước tiên hãy hiểu về một số vấn đề đã tồn tại trước...

Tìm hiểu thời gian và ngày trong Golang

Post on: 2023-04-17 23:33:59 | in Golang
Tìm hiểu thời gian và ngày trong Golang
Trong Go, gói time được sử dụng để làm việc với các giá trị thời gian và ngày.

Tổng quan Thời gian hoặc ngày tháng được đại diện trong Go bằng cấu trúc time.Time. Thời gian cũng có thể được biểu diễn dưới...

Đa hình thời gian biên dịch trong Golang

Post on: 2023-04-17 22:54:05 | in Golang
Đa hình thời gian biên dịch trong Golang
Đa hình thời gian biên dịch trong Go được thực hiện thông qua sự chuyển đổi kiểu dữ liệu và việc sử dụng các tham số và đối số trong hàm.

Trong đa hình thời gian biên dịch, cuộc gọi được giải quyết trong thời gian biên dịch bởi trình biên dịch. Một số dạng của đ...

Runtime Polymorphism trong Go

Post on: 2023-04-17 22:52:26 | in Golang
Runtime Polymorphism trong Go
Runtime Polymorphism là một tính năng quan trọng của OOP, cho phép chúng ta viết các phương thức có cùng tên, nhưng khác nhau về hành vi, tùy thuộc vào đối tượng được sử dụng.

RunTime Polymorphism có nghĩa là một cuộc gọi được giải quyết tại thời điểm runtime. Điều này được đạt được trong Go bằng cách sử...

Encapsulation trong Golang

Post on: 2023-04-17 22:24:58 | in Golang
Encapsulation trong Golang
Trong Go, Encapsulation được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật giới hạn truy cập (access modifiers) cho các thành phần của một đối tượng.

Golang cung cấp tính đóng gói (encapsulation) ở mức độ gói (package). Go không có bất kỳ từ khóa public, private hoặc protected. Cơ...

OOP: Kế thừa trong golang

Post on: 2023-04-14 22:18:14 | in Golang
OOP: Kế thừa trong golang
Kế thừa là một khái niệm quan trọng trong OOP, cho phép ta tạo ra các lớp mới bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương thức đã có của lớp cha.

Chúng ta sẽ cố gắng giải thích kế thừa trong GO bằng cách so sánh với kế thừa trong JAVA. Điều đầu tiên chúng ta muốn đề cập...

[Golang nâng cao] Stack trong Golang

Post on: 2023-04-12 22:40:40 | in Golang
[Golang nâng cao] Stack trong Golang
Trong Go, Stack (ngăn xếp) có thể được triển khai bằng cách sử dụng một slice (mảng động) và sử dụng các phương thức của slice để thêm và xóa phần tử.

Tổng quan Ngăn xếp (stack) là một kiểu dữ liệu trừu tượng mà chỉ cho phép thêm (push) và lấy ra (pop) các phần tử ở phí...

[Golang nâng cao] Queue trong Golang

Post on: 2023-04-12 00:09:19 | in Golang
[Golang nâng cao] Queue trong Golang
Trong Golang, một queue (hàng đợi) có thể được triển khai bằng cách sử dụng slice hoặc package container/list.

Giới thiệu Một queue đơn giản có thể được triển khai trong GO bằng cách sử dụng: package container/list slice Một queue sẽ có các hoạt...

Trang 1 / 4  1234Sau