Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React.

Post on: 2023-05-10 23:39:10 | in Golang
Xây dựng một ứng dụng chat sử dụng gRPC và React.
Để xây dựng ứng dụng chat sử dụng gRPC và React, bạn có thể làm theo các bước sau

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng gRPC bằng cách xây dựng một ứng dụng trò chuyện. Chúng...

[Golang nâng cao] Panic và Recover trong Golang

Post on: 2023-03-24 23:46:03 | in Golang
[Golang nâng cao] Panic và Recover trong Golang
Panic và Recover là hai tính năng của ngôn ngữ Go, được sử dụng để quản lý lỗi trong chương trình.

Tổng quan Panic trong Go tương tự như ngoại lệ (exception) trong các ngôn ngữ khác. Panic được thiết kế để thoát khỏi chương trình trong...

[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P2

Post on: 2023-03-22 01:02:41 | in Golang
[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P2
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề nâng cao liên quan đến error trong Go.

Đóng gói và giải gói lỗi So sánh lỗi Trích xuất kiểu cơ bản từ lỗi Các hàm As và Is trong gói lỗi...

[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P1

Post on: 2023-03-21 22:18:11 | in Golang
[Golang nâng cao] Tìm hiểu về error trong Golang - P1
Error được coi là một giá trị, tương tự như các giá trị khác như chuỗi, số, hoặc boolean. error thường được sử dụng để báo hiệu về một lỗi xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình

Tổng quan Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chủ đề nâng cao liên quan đến error trong Go. Wrapping và...

[Golang nâng cao] Select Statement trong Golang

Post on: 2023-03-17 00:36:00 | in Golang
[Golang nâng cao] Select Statement trong Golang
SELECT được sử dụng để chọn một trong nhiều hoạt động được chạy đồng thời trên nhiều kênh, đợi cho đến khi một trong các hoạt động hoàn thành và sau đó tiếp tục với các lệnh tiếp theo.

Tổng quan Lệnh Select tương tự như câu lệnh switch, khác biệt là trong Select, mỗi câu lệnh case đợi một thao tác gửi hoặc nhận từ...

[Golang nâng cao] Channel trong Golang

Post on: 2023-03-16 23:54:43 | in Golang
[Golang nâng cao] Channel trong Golang
Channel là một tính năng quan trọng trong Go, nó cho phép các goroutine trao đổi dữ liệu một cách an toàn và đồng bộ

Tổng quan Channel là một kiểu dữ liệu trong Go cung cấp đồng bộ hóa và giao tiếp giữa các goroutine. Chúng có thể được coi như...

[Golang nâng cao] Goroutines trong Golang

Post on: 2023-04-11 23:09:32 | in Golang
[Golang nâng cao] Goroutines trong Golang
Goroutine là một hàm độc lập chạy trên một thread riêng biệt và không chặn luồng chính của chương trình. Một chương trình Go có thể chứa hàng nghìn goroutine

Tổng quan Goroutines có thể được coi là một luồng nhẹ có thực thi độc lập riêng biệt và có thể thực thi song song với các...

[Golang cơ bản] IOTA trong Golang

Post on: 2023-03-16 00:37:57 | in Golang
[Golang cơ bản] IOTA trong Golang
IOTA là một hằng số đặc biệt trong Go, được sử dụng trong khai báo hằng số để định danh các giá trị số nguyên liên tiếp.

Tổng quan IOTA là một định danh được sử dụng với hằng số và giúp định nghĩa các hằng số sử dụng các số nguyên tăng tự...

[Golang cơ bản] Interface trong Golang

Post on: 2023-03-16 00:11:12 | in Golang
[Golang cơ bản] Interface trong Golang
Trong Golang, Interface là một kiểu dữ liệu trừu tượng định nghĩa một tập hợp các phương thức mà một đối tượng phải triển khai để trở thành một phần của giao diện đó.

Tổng quan Interface là một kiểu dữ liệu trong Go được tạo ra bằng cách tập hợp các phương thức có chữ ký cụ thể. Những tập...

[Golang cơ bản] Maps trong Golang

Post on: 2023-03-15 00:14:09 | in Golang
[Golang cơ bản] Maps trong Golang
Maps trong Go là một loại dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Key trong map phải là duy nhất và không thể thay đổi, còn giá trị của mỗi key có thể được lưu trữ và truy xuất...

Tổng quan Maps là một kiểu dữ liệu có sẵn trong Go tương tự như bảng băm, nó ánh xạ một khóa vào một giá trị. Map...

Trang 2 / 4  Trước1234Sau