OOP: Kế thừa trong golang

Post on: 2023-04-14 22:18:14 | in Golang
OOP: Kế thừa trong golang
Kế thừa là một khái niệm quan trọng trong OOP, cho phép ta tạo ra các lớp mới bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương thức đã có của lớp cha.

Chúng ta sẽ cố gắng giải thích kế thừa trong GO bằng cách so sánh với kế thừa trong JAVA. Điều đầu tiên chúng ta muốn đề cập...