Cộng và trừ ngày và thời gian trong PHP

Post on: 2020-04-12 23:14:18 | in PHP
Cộng và trừ ngày và thời gian trong PHP
Trong một dự án gần đây, tôi thấy cần phải kiểm tra xem các hàng trong cơ sở dữ liệu đã hơn 6 giờ chưa. Vì vậy, đây là cách thêm và trừ ngày và thời gian trong PHP.

Điều này thêm 2 ngày vào ngày hiện tại $date = date('Y-m-j'); $newdate = strtotime ( '+2 day' , strtotime ( $date ) ) ; $newdate = date (...

[PHP cơ bản] Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Post on: 2019-05-07 23:33:05 | in PHP
[PHP cơ bản] Các hàm xử lý chuỗi trong PHP
Dữ liệu hiển thị trên các website luôn ở dạng chuỗi, vì thế việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần nhuyễn.

Bên dưới đây là một số hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi...

[PHP cơ bản] Chuỗi (String) trong PHP

Post on: 2019-05-02 23:34:13 | in PHP
[PHP cơ bản] Chuỗi (String) trong PHP
Chuỗi là dãy các ký tự như "PHP co ban tai tuhocweb.com".

Dưới đây là ví dụ về các chuỗi hợp lệ trong PHP. $string_1 = "Day la vi du mot chuoi trong PHP"; $string_2 = "Hoc PHP co ban tai...

[PHP cơ bản] Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP

Post on: 2018-03-14 02:59:39 | in PHP
[PHP cơ bản] Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP
Việc gửi thông tin cần xử lý từ người dùng lên server không thể thiếu trong website động với PHP. Đối với PHP có 2 cách để Client có thể gửi thông tin cho Web Server: chính là POST và GET.

PHƯƠNG THỨC POST TRONG PHP Đây form dùng gửi thông tin từ client lên server các thông tin gồm name, email qua phương thức...

[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP

Post on: 2016-12-03 01:34:44 | in PHP
[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP
Vòng lặp là một mã lệnh cho phép chương trình thực hiện lặp lại nhiều lần đến khi thỏa một điều kiện nào đó.

Các bạn vẫn còn nhớ về cấu trúc rẽ nhánh và các vòng lắp if...else, switch case trong PHP chứ? Nếu ai đã quên...

Biểu thức điều kiện trong PHP

Post on: 2016-11-09 00:51:46 | in PHP
Biểu thức điều kiện trong PHP
Biểu thức điều kiện là tập hợp các câu điều kiện để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Trong PHP có các câu lệnh IF, IF...ELSE, IF...ELSE IF, SWITCH.

Sau khi tìm hiểu về các toán tử trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một thành phần quan trọng nữa trong...

[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in PHP
[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.

Sau khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP qua bài kiểu dữ liệu trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử...

[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP

Post on: 2016-09-27 16:18:26 | in PHP
[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm kiểu số nguyên, số thực, kiểu mảng, kiểu boolean, kiểu mảng, kiểu đối tượng, kiểu null và resource.

Như đã nói trong bài hằng và biến trong PHP bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP. PHP hỗ...

[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP

Post on: 2016-09-27 15:24:56 | in PHP
[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP
Biến và hằng là những kiến thức nền tảng của mọi ngôn ngữ lập trình trong đó có PHP. Bài này sẽ giúp bạn hiểu hơn về biến và hằng trong PHP.

Sau những bài hướng dẫn cài đặt và giới thiệu về PHP, từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những kiến thức đầu...

[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP

Post on: 2016-09-22 12:02:55 | in PHP
[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP
Khái niệm localhost, tầm quan trọng và hướng dẫn cài đặt localhost trên máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khi bắt đầu học PHP, chúng ta cần phải sử dụng localhost để chạy các file PHP trên máy của mình. Vậy localhost là gì? Tại sao...

Trang 1 / 2  12Sau