[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP

Post on: 2016-09-27 16:18:26 | in: PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm kiểu số nguyên, số thực, kiểu mảng, kiểu boolean, kiểu mảng, kiểu đối tượng, kiểu null và resource.

Như đã nói trong bài hằng và biến trong PHP bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP.

PHP hỗ trợ 8 kiểu dữ liệu sau đây:

- Kiểu Integer (kiểu số nguyên).

- Kiểu Float, double (kiểu số thực).

- Kiểu String (kiểu chuỗi).

- Kiểu Boolean.

- Kiểu Array (kiểu mảng).

- Kiểu Object (kiểu đối tượng).

- Kiêu NULL.

- Kiểu Resource.

Kiểu số nguyên trong PHP

Một kiểu dữ liệu số nguyên là một kiểu dữ liệu dạng số nằm giữa -2147483648 và 2,147,483,647.

Kiểu số nguyên có thể được quy hoạch trong ba định dạng: số thập phân, bát phân(đầu với số 0) và thập lục phân(bắt đầu với 0x).

Để khai báo một biến kiểu kiểu Integer ta gán giá trị cho nó là số nguyên giữa -2147483648 và 2147483647 không cần dấu nháy bao quanh.

Kiểu số thực trong PHP

Kiểu số thực là kiểu số có phần dư như 10.5, 1.1233. Theo mặc định kiểu số thực sẽ in số vị trí thập phân nhỏ nhất.

Ví dụ kiểu số thực.

<?php
  $x = 10.365;
  var_dump($x);
?>

Kiểu chuỗi trong PHP

Chuỗi là môt dãy các ký tự như "Xin chào! Đây là trang tuhocweb.com". Một chuỗi có độ dài không giới hạn tùy vào bộ nhớ cho phép, nó nằm trong dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn.

Ví dụ kiểu chuỗi.

<?php
  $x = "Xin chào! Đây là trang tuhocweb.com";
  $y = 'Xin chào! Đây là trang tuhocweb.com';
  echo $x;
  echo "<br>";
  echo $y;
?>

Kiểu Boolean trong PHP

Kiểu Boolean là kiểu dữ liệu đơn giản nó chỉ chứa 2 giá trị True hoặc False. Để tạo biến kiểu boolean chỉ cần gán giá trị cho nó là true hoặc false không phân biệt chữ hoa thường.

Ví dụ kiểu boolean.

$x = true;
$y = false;

Kiểu mảng trong PHP

Kiểu mảng là danh sách các phần tử được lưu trữ trong một biến duy nhất. Có 2 loại mảng là mảng một chiều và mảng nhiều chiều, các phần tử của mảng được truy xuất thông qua chỉ mục của nó trong mảng.

Ví dụ kiểu mảng.

<?php
  $web = array("html","css","php");
  var_dump($web);
?>

Kiểu đối tượng trong PHP

Kiểu đối tượng một kiểu dữ liệu có thể lưu được dữ liệu và thông tin để xử lý dữ liệu đó. Trong PHP một đối tượng phải kê khai rõ ràng.

- Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng.

- Đối với điều này, chúng ta sử dụng từ khoá class.

- Một class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp.

Kiểu NULL trong PHP

NULL là một kiểu đặc biệt mà chỉ có một giá trị là rỗng, một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến mà không có giá trị được gán cho nó.

Nếu một biến được tạo ra mà không có một giá trị, nó sẽ tự động gán giá trị NULL.

Biến cũng có thể được làm trống bằng cách thiết lập các giá trị NULL.

Kiểu Resource trong PHP

Các loại tài nguyên đặc biệt không phải là một kiểu dữ liệu thực tế. Nó chứa các tham chiếu đến các chức năng và các nguồn lực ngoại vi đến PHP.

Tổng kết

Đây là các kiểu dữ liệu mà PHP hỗ trợ, qua bài này hi vọng sẽ giúp bạn biết được các kiểu dữ liệu trong PHP và đặc trưng của từng kiểu.
Tag: php cơ bản