[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in: PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.

Sau khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP qua bài kiểu dữ liệu trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử trong PHP.

Toán tử là gì?

Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ. Vậy toán tử là gì?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta có ví dụ như sau $a - $b, trong đó $a, $b được gọi là các toán hạng và dấu + được gọi là toán tử.

PHP hỗ trợ các loại toán tử sau:

- Toán tử số học.
- Toán tử so sánh.
- Toán tử gán.
- Toán tử logic.
- Toán tử điều kiện.
- Toán tử chuỗi.
- Toán tử mảng

Toán tử số học trong PHP

Là dạng toán tử đơn giản gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư (%).

Toán tử  Tên  Ví dụ Kết quả
+ Cộng 2 số hạng 1+1  2
- Trừ 2 số hạng 2-1 1
* Nhân 2 số hạng 2*2 4
Chia 2/2 1
% Trả về số dư 3%2 1

Toán tử so sánh trong PHP

Toán tử so sánh là toán tử được sử dụng để so sánh hai giá trị (số hoặc chuỗi).

Toán tử Tên Ví dụ Kết quả
== So sánh bằng 1==1 true
=== Đồng nhất (bằng nhau và cùng kiểu dl) 1===1 true
!= Không bằng 1!=2 true
<> Không bằng 1<>1 false
!== Không đồng nhất 1!==1 false
> Lớn hơn 1>2 false
< Nhỏ hơn      1<2 true
>= Lớn hơn hoặc bằng 1>=2 false
<= Nhỏ hơn hoặc bằng 1<=2 true

Toán tử gán trong PHP

Toán tử gán trong PHP được sử dụng bằng cách lấy giá trị của toán hạng bên phải gán vào toán hạng bên trái.

Toán tử Tên Ví dụ Kết quả
= Gán bằng $x=10 $x=10
+= Gán cộng $x+=10 $x=$x+10
-= Gán trừ $x-=10 $x=$x-10
*= Gán nhân $x*=10 $x=$x*10
/= Gán chia $x/=10 $x=$x/10
%= Gán lấy dư $x%=10 $x=$x

Toán tử logic trong PHP

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean ,được sử dụng để kết hợp các câu điều kiện.

Toán tử  Tên         Ví dụ             Kết quả
and    and (Đúng khi cả 2 cùng đúng) True and true true
or  or (Đúng khi 1 trong 2 hoặc cả 2 cùng đúng) true or false true
xor xor (Đúng khi 1 trong 2 cùng đúng nhưng không phải cả 2) true xor true false
&& and (Đúng khi cả 2 cùng đúng) false && false true
||  or (Đúng khi 1 trong 2 hoặc cả 2 cùng đúng) true || false true
! not (Không đúng) !true flase

Toán tử kết hợp

Trong PHP chúng ta sẽ thường phải tăng hay giảm lượng biến một số nguyên nào đó.
Toán tử kết hợp được sử dụng để tăng, giảm giá trị của một biến.

Toán tử             Tên                 Ví dụ     Kết quả
++$a         Tăng trước khi thực hiện     $a=1;echo ++$a; 2
$a++         Thực hiện rồi tăng         $a=1;echo $a++; 1
--$a         Giảm trước khi thực hiện     $a=1;echo --$a; 0
$a--         Thực hiện rồi giảm         $a=1;echo ++$a; 1

Toán tử chuỗi trong PHP

PHP cung cấp hai toán tử thiết kế đặc biệt cho các chuỗi.

Toán tử         Tên         Ví dụ      
.         Nối chuỗi     $txta.$txtb 
.=       Gán chuỗi     $txta.=$txtb

Toán tử mảng trong PHP

Các toán tử mảng trong PHP được sử dụng để so sánh các mảng.

Toán tử         Tên         Ví dụ         Kết quả
+       Kết hợp  $x + $y Kết hợp của $x và $y.
==         Bằng nhau          $x==$y Trả về true nếu $x và $y có key/value tương tự.
===         Giống nhau $x===$y Trả về true nếu $x và $y có key/value tương tự và cùng loại.
!=         Không bằng $x!=$y Trả về true nếu $x không bằng $y.
<>         Không bằng $x<>$y Trả về true nếu $x không bằng $y.
!==         Không giống nhau $x!==$y Trả về true nếu $x là không giống với $y

Độ ưu tiên của các toán tử trong PHP

Độ ưu tiên là thứ tự các phép tính mà PHP sẽ thực hiện trong một biểu thức.
Thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới như trong toán học:

- Toán tử một ngôi ++,-- từ phải sang trái.
- Toán tử ^, *, /, %, +, - từ trái sang phải.
- Toán tử = từ phải sang trái.

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về các toán tử trong PHP hi vong bài này sẽ giúp các bạn hiểu về những khái niệm cơ bản này của PHP.

Tag: php cơ bản