[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in: PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.