[Golang cơ bản] Interface trong Golang

Post on: 2023-03-16 00:11:12 | in Golang
[Golang cơ bản] Interface trong Golang
Trong Golang, Interface là một kiểu dữ liệu trừu tượng định nghĩa một tập hợp các phương thức mà một đối tượng phải triển khai để trở thành một phần của giao diện đó.

Tổng quan Interface là một kiểu dữ liệu trong Go được tạo ra bằng cách tập hợp các phương thức có chữ ký cụ thể. Những tập...

[Golang cơ bản] Maps trong Golang

Post on: 2023-03-15 00:14:09 | in Golang
[Golang cơ bản] Maps trong Golang
Maps trong Go là một loại dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Key trong map phải là duy nhất và không thể thay đổi, còn giá trị của mỗi key có thể được lưu trữ và truy xuất...

Tổng quan Maps là một kiểu dữ liệu có sẵn trong Go tương tự như bảng băm, nó ánh xạ một khóa vào một giá trị. Map...

[Golang cơ bản] Slice trong Golang

Post on: 2023-03-14 01:25:01 | in Golang
[Golang cơ bản] Slice trong Golang
Trong Go, "slice" là một loại cấu trúc dữ liệu được sử dụng để đại diện cho một chuỗi các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Tổng quan Kích thước của mảng được tính toán trong đó giới hạn tính linh hoạt và khả năng của mảng trong Go. Đó là...

[Golang cơ bản] Kiểu dữ liệu mảng trong Golang

Post on: 2023-03-10 23:04:09 | in Golang
[Golang cơ bản] Kiểu dữ liệu mảng trong Golang
Mảng (array) trong Golang là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một tập hợp các giá trị cùng kiểu dữ liệu và có thể được truy cập thông qua chỉ số của mỗi phần tử trong mảng.

Tổng quan Giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, golang cũng có cấu trúc dữ liệu mảng. Tuy nhiên, trong golang, mảng...

[Golang cơ bản] Struct trong Golang

Post on: 2023-03-09 22:34:47 | in Golang
[Golang cơ bản] Struct trong Golang
GO struct được đặt tên là bộ sưu tập các trường dữ liệu có thể thuộc các loại khác nhau.

Tổng quan Struct hoạt động như một bộ chứa có các loại dữ liệu không đồng nhất khác nhau cùng đại diện cho một thực thể...

[Golang cơ bản] Pointer trong golang

Post on: 2023-03-06 23:42:03 | in Golang
[Golang cơ bản] Pointer trong golang
Pointer là một biến chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác.

Khai báo con trỏ Trong ví dụ dưới đây, ex là con trỏ kiểu T. var ex *T Trong khai báo, giá trị của con trỏ được thiết lập mặc...

[Golang cơ bản] Từ khóa defer trong Go

Post on: 2023-03-06 23:22:40 | in Golang
[Golang cơ bản] Từ khóa defer trong Go
Trong Golang, tính năng Defer cho phép đăng ký một hàm hoặc phương thức để thực thi ngay trước khi một hàm khác trả về.

Tổng quan Defer, như tên gọi của nó, được sử dụng để trì hoãn các hoạt động dọn dẹp trong một hàm. Các hoạt động...

[Golang cơ bản] Switch trong golang

Post on: 2023-04-11 22:39:07 | in Golang
[Golang cơ bản] Switch trong golang
Trong Golang, câu lệnh switch được sử dụng để kiểm tra một biến hoặc một giá trị và thực hiện một số lệnh tương ứng với các giá trị khác nhau của biến đó.

Tổng quan Câu lệnh Switch là một cách hoàn hảo để ngăn chặn việc sử dụng chuỗi if-else. Đây là định dạng cho câu lệnh...

[Golang cơ bản] If-else trong golang

Post on: 2023-04-04 00:44:17 | in Golang
[Golang cơ bản] If-else trong golang
Trong Golang, if-else được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện một số lệnh nếu điều kiện đúng hoặc sai.

Tổng quan Golang cũng có câu lệnh if-else giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác để thực hiện các điều kiện cơ...

[Golang cơ bản] Vòng lặp for-range trong golang

Post on: 2023-04-04 00:17:22 | in Golang
[Golang cơ bản] Vòng lặp for-range trong golang
Trong Golang, vòng lặp for-range được sử dụng để lặp qua các phần tử của một slice, một map hoặc một channel.

Tổng quan Như chúng ta đã biết golang có hai loại vòng lặp là: Vòng lặp for Vòng lặp for-range Trong bài học...

Trang 3 / 4  Trước1234Sau