[Golang cơ bản] Vòng lặp for-range trong golang

Post on: 2023-03-03 00:48:44 | in: Golang
Trong Golang, vòng lặp for-range được sử dụng để lặp qua các phần tử của một slice, một map hoặc một channel.
Cú pháp của vòng lặp for-range trong Golang là:
for index, value := range collection {
    // code to be executed
}

Trong đó:

  • index: Biến index sẽ được gán với chỉ số của phần tử trong slice, map hoặc channel.
  • value: Biến value sẽ được gán với giá trị của phần tử trong slice, map hoặc channel.
  • collection: Đối tượng slice, map hoặc channel sẽ được lặp qua.

Ví dụ, ta có thể sử dụng vòng lặp for-range để lặp qua các phần tử của một slice như sau:

numbers := []int{1, 2, 3, 4, 5}
for index, value := range numbers {
    fmt.Println("Index:", index, "Value:", value)
}

Trong đoạn mã này, biến index sẽ được gán với chỉ số của phần tử trong slice và biến value sẽ được gán với giá trị của phần tử tương ứng.

Chúng ta cũng có thể sử dụng vòng lặp for-range để lặp qua các phần tử của một map như sau:

names := map[string]string{"John": "Doe", "Jane": "Doe"}
for key, value := range names {
    fmt.Println("Key:", key, "Value:", value)
}

Trong đoạn mã này, biến key sẽ được gán với khóa của phần tử trong map và biến value sẽ được gán với giá trị của phần tử tương ứng.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng vòng lặp for-range để lặp qua các phần tử của một channel.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về vòng lặp for-range trong Golang. Vòng lặp for-range là một công cụ rất hữu ích trong việc lặp qua các phần tử của một slice, một map hoặc một channel và giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc và hiểu.