[Golang cơ bản] Các loại dữ liệu cơ bản trong golang

Post on: 2023-03-03 00:07:22 | in: Golang
Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Golang bao gồm số nguyên, số thực, chuỗi, boolean, mảng, slice, map, struct và con trỏ.

Golang là một ngôn ngữ lập trình hiệu suất cao được phát triển bởi Google và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và phần mềm đa nền tảng. Một trong những điểm mạnh của Golang là nó hỗ trợ nhiều loại dữ liệu cơ bản giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Golang bao gồm:

1. Số nguyên (integer)

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị số nguyên. Các kiểu số nguyên trong Golang bao gồm int8, int16, int32, int64, uint8, uint16, uint32 và uint64.
Ví dụ:
var a int = 10
var b int32 = 20
var c int64 = 30

2. Số thực (floating-point)

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị số thực. Các kiểu số thực trong Golang bao gồm float32 và float64.
Ví dụ: 
var a float32 = 10.5
var b float64 = 20.7

3. Chuỗi (string)

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ các chuỗi ký tự.
Ví dụ:
var message string = "Xin chào"

4. Boolean

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ giá trị đúng/sai.
Ví dụ:
var isTrue bool = true
var isFalse bool = false

5. Kiểu mảng (array)

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ một tập hợp các giá trị có cùng kiểu dữ liệu.
Ví dụ: 
var numbers [5]int = [5]int{1, 2, 3, 4, 5}

6. Kiểu slice

Là kiểu dữ liệu linh hoạt hơn kiểu mảng, cho phép mở rộng kích thước của mảng.
Ví dụ:
var numbers []int = []int{1, 2, 3, 4, 5}

7. Kiểu map

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ các cặp key-value, tương tự như một bảng từ điển.
Ví dụ: 
var user map[string]string = map[string]string{"name": "John", "age": "30"}

8. Kiểu struct

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị với các thuộc tính khác nhau.
Ví dụ:
type Person struct {
    Name string
    Age int
    Email string
}

var john Person = Person{Name: "John", Age: 30, Email: "john@example.com"}
 

9. Kiểu con trỏ (pointer)

Là kiểu dữ liệu để lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của một biến.
Ví dụ:
var a int = 10
var b *int = &a

Tổng quan, bài viết này cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về các kiểu dữ liệu cơ bản trong Golang cùng với các ví dụ minh họa.
Chúng tôi hy vọng rằng các bài viết trong loạt bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Golang và cách sử dụng nó để phát triển các ứng dụng hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Tag: golang cơ bản go