[Golang cơ bản] Switch trong golang

Post on: 2023-03-03 01:04:52 | in: Golang
Trong Golang, câu lệnh switch được sử dụng để kiểm tra một biến hoặc một giá trị và thực hiện một số lệnh tương ứng với các giá trị khác nhau của biến đó.
Cú pháp của câu lệnh switch như sau:
switch variable {
case value1:
    // code to be executed if variable is equal to value1
case value2:
    // code to be executed if variable is equal to value2
...
default:
    // code to be executed if variable is not equal to any of the above values
}

Trong đó:

  • variable: Biến cần kiểm tra giá trị.

  • value1, value2, ...: Các giá trị khác nhau của biến. Nếu biến có giá trị bằng value1, thì các câu lệnh trong khối case value1 sẽ được thực thi. Tương tự, nếu biến có giá trị bằng value2, các câu lệnh trong khối case value2 sẽ được thực thi.

  • default: Là một trường hợp đặc biệt và không bắt buộc. Nếu biến không bằng bất kỳ giá trị nào trong các khối case, các câu lệnh trong khối default sẽ được thực thi.

Ví dụ, ta có thể sử dụng câu lệnh switch để kiểm tra giá trị của biến x như sau:

switch x {
case 0:
    fmt.Println("x is 0")
case 1:
    fmt.Println("x is 1")
case 2:
    fmt.Println("x is 2")
default:
    fmt.Println("x is not 0, 1 or 2")
}

Trong đoạn mã này, nếu biến x có giá trị bằng 0, câu lệnh fmt.Println("x is 0") sẽ được thực thi. Nếu biến x có giá trị bằng 1, câu lệnh fmt.Println("x is 1") sẽ được thực thi. Tương tự, nếu biến x có giá trị bằng 2, câu lệnh fmt.Println("x is 2") sẽ được thực thi. Nếu biến x không bằng bất kỳ giá trị nào trong các khối case, câu lệnh fmt.Println("x is not 0, 1 or 2") sẽ được thực thi.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về câu lệnh switch trong Golang. Câu lệnh switch là một công cụ hữu ích để kiểm tra giá trị của một biến và thực hiện các lệnh tương ứng với các giá trị khác nhau của biến đó.