[Golang cơ bản] Constant trong Golang

Post on: 2023-03-03 00:34:44 | in: Golang
Constant trong Golang là các giá trị không thay đổi trong suốt vòng đời của chương trình. Chúng được định nghĩa bằng từ khóa const.

Các hằng số có thể được khai báo bên trong hoặc bên ngoài các hàm, cấu trúc hoặc gói. Giá trị của một hằng số không thể thay đổi trong khi chương trình đang chạy và nó phải được gán giá trị trong quá trình biên dịch. Điều này đảm bảo rằng giá trị của hằng số sẽ không thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình.

Cú pháp định nghĩa một hằng số là:

const identifier [type] = value
 

Trong đó:

  • identifier là tên của hằng số.
  • type là kiểu dữ liệu của hằng số, có thể bỏ qua nếu giá trị được gán cho hằng số là kiểu dữ liệu nằm trong danh sách kiểu dữ liệu cơ bản của Golang.
  • value là giá trị được gán cho hằng số.
Ví dụ:
const Pi = 3.14159
const name = "John Doe"
const isTrue = true

Trong đó, Pi là hằng số số thực, name là hằng số chuỗi và isTrue là hằng số boolean.

Một số điểm lưu ý về các hằng số trong Golang:

  • Không thể thay đổi giá trị của một hằng số trong suốt chương trình. Nếu bạn cố gắng thay đổi giá trị của một hằng số, bạn sẽ gặp lỗi biên dịch.

  • Các hằng số trong Golang có thể được sử dụng để khai báo kiểu dữ liệu. Ví dụ, ta có thể khai báo một hằng số kiểu byte như sau:

const ByteSize = 1 << (10 * iota)
  • Các hằng số trong Golang có thể được sử dụng để thực hiện tính toán động vào thời điểm biên dịch. Ví dụ:
const (
    a = 1
    b = 2
    c = a + b
)
Trong ví dụ này, giá trị của c sẽ được tính toán vào thời điểm biên dịch và là 3.
  • Các hằng số có thể được sử dụng trong các biểu thức số học hoặc logic. Ví dụ:
const (
    x = 2
    y = 3
)

func main() {
    fmt.Println(x + y)
}

Trong đoạn mã này, chúng ta sử dụng hai hằng số x và y để tính tổng của chúng.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Constant trong Golang. Việc sử dụng các hằng số giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình lập trình và cũng giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc và hiể