[Golang cơ bản] Vòng lặp for trong golang

Post on: 2023-03-03 00:41:04 | in: Golang
Trong Golang, vòng lặp for được sử dụng để thực hiện một tập hợp các lệnh nhiều lần.
Cú pháp của vòng lặp for trong Golang là:
for init; condition; post {
    // code to be executed
}
 

Trong đó:

  • init: Được sử dụng để khởi tạo các biến hoặc giá trị ban đầu.
  • condition: Được sử dụng để kiểm tra điều kiện để thực hiện các lệnh trong vòng lặp.
  • post: Được sử dụng để cập nhật giá trị của biến sau mỗi lần lặp.

Ví dụ, ta có thể sử dụng vòng lặp for để in ra các số từ 0 đến 9 như sau:

for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(i)
}
 

Trong đoạn mã này, biến i được khởi tạo với giá trị 0 và được tăng giá trị sau mỗi lần lặp. Vòng lặp sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi i đạt đến giá trị 9.

Ngoài ra, Golang cũng hỗ trợ một số cách khác để sử dụng vòng lặp for như:

  • Khai báo biến trước khi sử dụng vòng lặp:
var i int
for i = 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(i)
}
  • Sử dụng vòng lặp for vô hạn:
for {
    // code to be executed
}

Vòng lặp for này sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi gặp câu lệnh break hoặc return.

  • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của một slice hoặc một map:
numbers := []int{1, 2, 3, 4, 5}
for index, value := range numbers {
    fmt.Println("Index:", index, "Value:", value)
}

names := map[string]string{"John": "Doe", "Jane": "Doe"}
for key, value := range names {
    fmt.Println("Key:", key, "Value:", value)
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của một slice hoặc một map.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về vòng lặp for trong Golang. Vòng lặp for rất hữu ích trong việc thực hiện một tập hợp các lệnh nhiều lần và giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc và hiểu.