Làm website đa ngôn ngữ bằng Laravel 5.4

Post on: 2017-08-15 02:34:39 | in Laravel
Làm website đa ngôn ngữ bằng Laravel 5.4
Làm website đa ngôn ngữ với Laravel 5.4 đơn giản và hiệu quả, đây là cách mình tìm hiểu trên mạng và thực hành mong mọi người đóng góp nhé!

Bài này mình sẽ không giới thiệu về Laravel mà tập trung vào thực hành với 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng...

[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP

Post on: 2016-12-03 01:34:44 | in PHP
[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP
Vòng lặp là một mã lệnh cho phép chương trình thực hiện lặp lại nhiều lần đến khi thỏa một điều kiện nào đó.

Các bạn vẫn còn nhớ về cấu trúc rẽ nhánh và các vòng lắp if...else, switch case trong PHP chứ? Nếu ai đã quên...

Biểu thức điều kiện trong PHP

Post on: 2016-11-09 00:51:46 | in PHP
Biểu thức điều kiện trong PHP
Biểu thức điều kiện là tập hợp các câu điều kiện để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Trong PHP có các câu lệnh IF, IF...ELSE, IF...ELSE IF, SWITCH.

Sau khi tìm hiểu về các toán tử trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một thành phần quan trọng nữa trong...

[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in PHP
[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.

Sau khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP qua bài kiểu dữ liệu trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử...

[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP

Post on: 2016-09-27 16:18:26 | in PHP
[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm kiểu số nguyên, số thực, kiểu mảng, kiểu boolean, kiểu mảng, kiểu đối tượng, kiểu null và resource.

Như đã nói trong bài hằng và biến trong PHP bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP. PHP hỗ...

[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP

Post on: 2016-09-27 15:24:56 | in PHP
[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP
Biến và hằng là những kiến thức nền tảng của mọi ngôn ngữ lập trình trong đó có PHP. Bài này sẽ giúp bạn hiểu hơn về biến và hằng trong PHP.

Sau những bài hướng dẫn cài đặt và giới thiệu về PHP, từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những kiến thức đầu...

[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP

Post on: 2016-09-22 12:02:55 | in PHP
[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP
Khái niệm localhost, tầm quan trọng và hướng dẫn cài đặt localhost trên máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khi bắt đầu học PHP, chúng ta cần phải sử dụng localhost để chạy các file PHP trên máy của mình. Vậy localhost là gì? Tại sao...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML

Post on: 2016-09-20 10:45:12 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML
Để khai báo một danh sách trong tài liệu HTML ta sử dụng thẻ tạo danh sách, có ba kiểu danh sách.

Tiếp theo, trong chuỗi bài về các thẻ nằm trong phần nội dung của trang web ta tìm hiểu các thẻ tạo danh sách trong HTML. Danh sách...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML

Post on: 2016-09-19 11:51:52 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML
Thẻ liên kết là một phần quan trọng trong HTML hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách sử dụng thẻ liên kết trong HTML.

Sau bài  các thẻ định dạng chữ và văn bản, chúng ta vẫn sẽ tìm hiều một phần quan trọng nằm trong nội dung của tài liệu...

[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 11:12:49 | in HTML
[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML
Các thẻ giúp định dạng, trang trí chữ viết/văn bản trong HTML thẻ tiêu đề, thẻ định dạng chữ viết, màu chữ, cỡ chữ, căn lề...

Sau khi đọc qua bài các thẻ khai báo cơ bản trong HTML chúng ta đã tìm hiểu xong về cặp thẻ <head>. Tiếp theo với bài...

Trang 2 / 3  Trước123Sau