Bug cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/li

Post on: 2019-04-02 23:16:16 | in Bug
Bug cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/li
cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)

Để fix bug này các bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây: Nếu bạn đang sử dụng máy chủ XAMPP, tìm đến file php.ini trong C: \...