Bug cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/li

Post on: 2019-04-02 23:16:16 | in: Bug
cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Để fix bug này các bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ XAMPP, tìm đến file php.ini trong C: \ xampp \ php \ php.ini và thêm dòng này vào nó.

curl.cainfo = "C: /xampp/apache/bin/curl-ca-bundle.crt"
Tiếp theo
  1. Tải xuống phiên bản nhận biết SSL của Curl hoặc tự xây dựng phiên bản nhận biết SSL.

  2. Từ http://curl.haxx.se/docs/caextract.html, Tải xuống tệp cacert.pem

  3. Đặt tệp curl.exe và tệp .pem trong cùng một thư mục.

  4. Đổi tên tệp cacert.pem thành curl-ca-bundle.crt

Chạy lại để xem kết quả nhé!