[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in PHP
[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.

Sau khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP qua bài kiểu dữ liệu trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử...

[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP

Post on: 2016-09-27 16:18:26 | in PHP
[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm kiểu số nguyên, số thực, kiểu mảng, kiểu boolean, kiểu mảng, kiểu đối tượng, kiểu null và resource.

Như đã nói trong bài hằng và biến trong PHP bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP. PHP hỗ...

[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP

Post on: 2016-09-27 15:24:56 | in PHP
[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP
Biến và hằng là những kiến thức nền tảng của mọi ngôn ngữ lập trình trong đó có PHP. Bài này sẽ giúp bạn hiểu hơn về biến và hằng trong PHP.

Sau những bài hướng dẫn cài đặt và giới thiệu về PHP, từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những kiến thức đầu...

[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP

Post on: 2016-09-22 12:02:55 | in PHP
[PHP cơ bản] Hướng dẫn cài đặt localhost với XAMPP
Khái niệm localhost, tầm quan trọng và hướng dẫn cài đặt localhost trên máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khi bắt đầu học PHP, chúng ta cần phải sử dụng localhost để chạy các file PHP trên máy của mình. Vậy localhost là gì? Tại sao...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML

Post on: 2016-09-20 10:45:12 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML
Để khai báo một danh sách trong tài liệu HTML ta sử dụng thẻ tạo danh sách, có ba kiểu danh sách.

Tiếp theo, trong chuỗi bài về các thẻ nằm trong phần nội dung của trang web ta tìm hiểu các thẻ tạo danh sách trong HTML. Danh sách...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML

Post on: 2016-09-19 11:51:52 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML
Thẻ liên kết là một phần quan trọng trong HTML hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách sử dụng thẻ liên kết trong HTML.

Sau bài  các thẻ định dạng chữ và văn bản, chúng ta vẫn sẽ tìm hiều một phần quan trọng nằm trong nội dung của tài liệu...

[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 11:12:49 | in HTML
[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML
Các thẻ giúp định dạng, trang trí chữ viết/văn bản trong HTML thẻ tiêu đề, thẻ định dạng chữ viết, màu chữ, cỡ chữ, căn lề...

Sau khi đọc qua bài các thẻ khai báo cơ bản trong HTML chúng ta đã tìm hiểu xong về cặp thẻ <head>. Tiếp theo với bài...

[HTML cơ bản] Các thẻ khai báo cơ bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:44 | in HTML
[HTML cơ bản] Các thẻ khai báo cơ bản trong HTML
Các thẻ khai báo thông tin website cơ bản, các thuộc tính cơ bản trong thẻ, cách viết các thẻ căn bản trong html.

Qua bài trước chúng ta đã biết cấu trúc một tài liệu HTML gồm bốn phần chính, một trong số đó là thẻ khai báo...

[HTML cơ bản] Cấu trúc tài liệu website bằng HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:37 | in HTML
[HTML cơ bản] Cấu trúc tài liệu website bằng HTML
Cấu trúc tài liệu website bằng HTML bao gồm các thẻ !DOCTYPE, thẻ html, thẻ head và thẻ body.

Một tài liệu website bằng HTML gồm bốn phần chính sau đây: Thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu <!DOCTYPE>. Thẻ đóng và...

Cách tạo tên miền ảo trên localhost với Xampp

Post on: 2016-09-14 14:01:21
Cách tạo tên miền ảo trên localhost với Xampp
Tạo tên miền bất ký thành tên miền ảo localhost với Xampp một cách đơn giản.

Tác dụng của tên miền ảo trên localhost - Domain ảo thường ngắn, truy cập tới ứng dụng nhanh và dễ nhớ thay vì phải nhớ đường...

Trang 4 / 5  Trước12345Sau