[HTML cơ bản] Cấu trúc tài liệu website bằng HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:37 | in: HTML
Cấu trúc tài liệu website bằng HTML bao gồm các thẻ !DOCTYPE, thẻ html, thẻ head và thẻ body.

Một tài liệu website bằng HTML gồm bốn phần chính sau đây:

  • Thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu <!DOCTYPE>.
  • Thẻ đóng và mở tài liệu HTML <html></html>.
  • Thẻ đóng và mở phần thông tin website <head></head>.
  • Thẻ đóng và mở phần nội dung website <body></body>.

Xem qua ví dụ một tập tin HTML đơn giản.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
<body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>          
chạy code

Thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu              

Nằm ở dòng đầu tiên của tài liệu HTML,thẻ khai bảo loại tệp tập tin <!DOCTYPE html> có chức năng cho trình duyệt biết loại tập tin được sử dụng. Với ví dụ trên trình duyệt hiểu rằng đây là tài liệu HTML5.

Nằm trong một tài liệu HTML nhưng  điều đặc biệt là thẻ <!DOCTYPE> không phải là thẻ HTML nó chỉ là một thẻ khai báo thông tin để trình duyệt hiểu phiên bản HTML mà thôi.

Thẻ đóng và mở tài liệu HTML

Ngay sau thẻ khai báo loại tập tin, cặp thẻ <html></html> bao bọc toàn bộ nội dung của tài liệu HTML có nhiệm vụ khai báo cho trình duyệt biết rằng những nội dung bên trong cặp thẻ này là HTML.

Bên trong thẻ này có thể thê một thuộc tính lang khai báo cho trình duyệt biết mã ngôn ngữ mà ta sử dụng trên website, ví dụ <html lang="en">.

Thẻ đóng và mở phần thông tin website

Cặp thẻ <head></head> của tài liệu HTML chứa các khai báo thông tin của website. Nội dung bên trong thẻ này gồm:  thẻ tiêu đề trong <title></title>, thẻ <meta>, thẻ khai báo CSS, JAVASCRIPT và một số thông tin liên quan đến SEO.

Nội dung của phần này thường không hiển thị trực tiếp nhưng nó chưa thông tin quan trọng đối với website.

Thẻ đóng và mở phần nội dung website

Cuối cùng phần quan trọng nhất của một tài liệu HTML, phần nội dung nằm trong cặp thẻ <body></body> chứa toàn bộ nội dung siêu văn bản, media hiển thị trên website.

Nếu bạn chạy code ví dụ trên sẽ thấy phần hiển thị nội dung mà chúng ta thấy chính là nội dung trong cặp thẻ <body></body>.

Chỉ cần áp dụng cấu trúc tài liệu theo thứ tự  đã giải thích và ví dụ ở trên việc tự tạo ra một tài liệu website đơn giản bằng HTML thật không khó đúng không?

Tag: html cơ bản HTML5