[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML

Post on: 2016-09-19 11:51:52 | in: HTML
Thẻ liên kết là một phần quan trọng trong HTML hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách sử dụng thẻ liên kết trong HTML.

Sau bài  các thẻ định dạng chữ và văn bản, chúng ta vẫn sẽ tìm hiều một phần quan trọng nằm trong nội dung của tài liệu HTML, đó là những liên kết (link) tới tài liệu khác thông qua các đường dẫn.

Để tạo được liên kết trong tài liệu HTML ta sẽ sử dụng cặp thẻ <a></a> chứa các tham số như ví dụ dưới.

<a href="http://tuhocweb.com" title="tuhocweb" target="_blank">nhấp vào đây</a>

Ý nghĩa các thuộc tính

- href: Chứa đường dẫn thư mục, địa chỉ website của tài liệu muốn liên kết, nếu muốn truy cập một tài liệu trên cùng một cấp thì chỉ cần ghi tên-tập-tin.định dạng.

- title: Tiêu đề của liên kết nó sẽ hiển thị khi rê chuột vào liên kết.

- target: Xác định nơi mở tài liệu, với các giá trị như  _self (mở tài liệu trên cửa sổ hiện tại, mặc định), _blank (mở tài liệu trên cửa sổ mới),  _top (mở tài liệu trong nội dung trang hiện tại), _parent (mở tài liệu trên khung trình duyệt mẹ của nó).

Thẻ tạo liên kết <a> còn có nhiều thuộc tính nữa nhưng đây là những thuộc tính cơ bản của nó.

Bên trong thẻ <a> có thể chứa nội dung siêu văn bản bảo gồm cả thẻ tiêu đề, thẻ hình ảnh...

Liên kết neo (Anchor Link)

                                   liên kết neo anchor link

Liên kết neo là một liên kết trong tài liệu HTML sẽ dẫn đến một vị trí trong cùng tài liệu mà không phải tải lại trang hoặc mở một tài liệu mới.

- Khu vực được neo, được khai báo ở bất kỳ thẻ nào với thuộc tính id.

- Liên kết neo, được khai báo bằng thẻ <a> chỉ khác thuộc tính href thêm # vào trước tên id của khu vực cần truy cập đến ví dụ

<a href="#id-lien-ket">Liên kết neo</a>

Kết thúc

Vậy là chúng ta đã biết làm sao để tạo ra các liên kết và liên kết neo trong trang như thế nào rồi nhé. Cũng không phức tạp lắm phải không nào?

Tag: html cơ bản HTML5