Tìm hiểu về Validation trong Laravel

Post on: 2018-04-03 23:21:09 | in: Laravel
Validation là tiến trình xác thực, ràng buộc dữ liệu đến ứng dụng của bạn có tuân theo quy tắc nhất định. Qua bài tìm hiểu về validation trong laravel sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Validation này.

Giới thiệu về validation trong Laravel

Validation là tiến trình xác thực, ràng buộc dữ liệu đến ứng dụng của bạn có tuân theo quy tắc nhất định. Laravel cung cấp một số cách tiếp cận khác nhau để xác thực dữ liệu đến của ứng dụng của bạn. Mặc định, class base controller của Laravel sử dụng ValidatesRequests trait cung cấp phương thức khá thuận tiện cho việc validate HTTP request đến với đa dạng quy định validation.

Validation form với Laravel

Để tìm hiểu tính năng validation trong Laravel, chúng ta cùng xem một ví dụ để thấy cách thức validate một form và hiển thị nội dung trả về cho người dùng như thế nào nhé.